Dorobek naukowy

 1. Prace opublikowane w czasopismach polskich.
 2. Sprawozdanie ze zjazdu, konferencji.
 3. Prace opublikowane w czasopismach zagranicznych.
 4. Rozdziały książek.
 5. Rozprawa doktorska.
 6. Prace przedstawione na konferencjach krajowych.
 7. Prace przedstawione na konferencjach zagranicznych.

Dr n. med. Paweł Koczewski

Prace opublikowane w czasopismach polskich

 1. Napiontek M., Koczewski P. Leczenie młodzieńczego złuszczenia głowy kości udowej jednoczesną stabilizacją głowowo-szyjkową i korekcyjną osteotomią podkrętarzową. [Treatment for slipped capital femoral epiphysis with one-time head-neck transfixation and subtrochanteric corrective osteotomy.] Chir Narz Ruchu Ortop Pol LXI; 1996, 3: 275-281.
 2. Koczewski P., Shadi M., Napiontek M., Wczesne wyniki leczenia deformacji końsko-szpotawej o różnej etiologii z użyciem instrumentarium Ilizarowa. [Early results of the treatment of congenital and posttraumatic clubfoot using Ilizarov apparatus] Chir Narz Ruchu Ortop Pol. LXI; 1996, Supl.3a: 273-278.
 3. Shadi M., Koczewski P. Metodyka postępowania i wyniki leczenia operacyjnego przykurczu mięśni pośladkowych ze szczególnym uwzględnieniem roli czynnościowego opatrunku gipsowego. [The management and results of the operative treatment of gluteal muscles fibrosis with particular aspects of the functional plaster cast application] Chir Narz Ruchu Ortop Pol LXI; 1996, Supl.3b: 215-218.
 4. Napiontek M., Koczewski P., Shadi M., Musielak D., Schmidt G., Krytyczna analiza postępowania diagnostycznego i leczniczego u dzieci z przemijającym zapaleniem stawu biodrowego [Critical analysis of diagnosis and treatment of transient hip synovitis.] Chir Narz Ruchu Ortop Pol LXIII; 1998, Supl.3: 55-59.
 5. Koczewski P.,Shadi M., Napiontek M., Marciniak W. Powikłania wydłużania uda za pomocą aparatu Ilizarowa w modyfikacji włoskiej. [Problems, obstacles and complications of femoral lengthening with the use of Italian modification of the Ilizarov device.] Chir Narz Ruchu Ortop Pol 65; 2000, 3: 277-286.
 6. Koczewski P. Analiza epidemiologiczna występowania obustronnego młodzieńczego złuszczenia głowy kości udowej. [Bilaterality in slipped capital femoral epiphysis.] Chir Narz Ruchu Ortop Pol 2001; 66 (4): 357-364.
 7. Koczewski P. Leczenie chirurgiczne niedoboru wzrostu – taktyka postępowania. [Strategy for surgical treatment of short stature] Chir Narz Ruchu Ortop Pol  2001; 66 (3): 297-305.
 8. Koczewski P., Shadi M., Napiontek M. Leczenie stawów rzekomych kończyn dolnych przy pomocy aparatu Ilizarowa. Doniesienie wstępne. [Lower limb pseudoarthroses treatment with the use of Ilizarov external fixators.] Nowiny Lekarskie. 2001; 10-11: 1137-1144.
 9. Koczewski P., Shadi M., Napiontek M. Leczenie chirurgiczne niedoboru wzrostu – taktyka postępowania i doświadczenia własne. [Surgical treatment of short stature – strategy of treatment and results.] Ortopedia Traumatologia i Rehabilitacja 2002; 4 (4): 421-426.
 10. Koczewski P., Shadi M., Napiontek M. Leczenie niskiego wzrostu metodą Ilizarowa – Zbiorcza analiza z pięciu ośrodków w Polsce. [Short stature treatment by lower limb lengthening – multicenter study from five centers] Chir Narz Ruchu Ortop Pol. 2002; 67:197-206.
 11. Koczewski P. Monitorowanie wydłużania kończyn dolnych metodą Ilizarowa – Karta Chorego. [Protocol of lower limb lengthening with the Ilizarov method.] Chir Narz Ruchu Ortop Pol. 2002; 67(4): 427-435.
 12. Koczewski P., Shadi M., Napiontek M. Możliwości zastosowania metody Ilizarowa w leczeniu zniekształceń stóp. [The application of the Ilizarov method in the treatment of foot deformities.] Ortopedia Traumatologia i Rehabilitacja 2002; 4 (3): 348-359
 13. Napiontek M., Koczewski P., Shadi M. Psychologiczne aspekty leczenia metodą Ilizarowa. [Psychological aspects of Ilizarov method treatment.] Ortopedia Traumatologia i Rehabilitacja 2002; 4 (4): 473-476.
 14. Koczewski P. Radiologiczne czynniki ryzyka u chorych z jednostronnym młodzieńczym złuszczeniem głowy kości udowej. [Radiological risk factors of bilaterality in unilateral slipped capital femoral epiphysis]. Chir Narz Ruchu Ortop Pol. 2003; 68(4): 225-230
 15. Koczewski P., Urban F., Jóźwiak M. Analiza wybranych parametrów chodu na różnych etapach leczenia metodą Ilizarowa u chorych z nierównością kończyn dolnych. [Analysis of chosen gait parameters on different stages of leg lengthening using Ilizarov technique] Chir Narz Ruchu Ortop Pol. 2004; 69(6): 393-397.
 16. Koczewski P., Tomaszewski M., Napiontek M. Przewlekły, przeciążeniowy zespół ciasnoty przedziałów powięziowych goleni z przepukliną powięziową – opis przypadku i omówienie piśmiennictwa. [Chronic excertional anterior compartment syndrome of the leg with fascial hernia – case report and review of literature]. Chir Narz Ruchu Ortop Pol. 2004; 69(1): 49-53.
 17. Koczewski P., Shadi M., ”Przykurcz wyprostny” stawu kolanowego jako powikłanie wydłużania uda – analiza przyczyn i ocena wyników leczenia operacyjną plastyką aparatu wyprostnego kolana [Plasty of knee extension apparatus in the treatment of “extension contracture” after femoral lengthening] Chir Narz Ruchu Ortop Pol.2005; 70 (2), 91-96.
 18. Koczewski P. Repozycja przemieszczonej nasady w leczeniu niestabilnego młodzieńczego złuszczenia głowy kości udowej. [Reduction of epiphyseal displacement and fixation in the treatment of unstable slipped capital femoral epiphysis] Chir Narz Ruchu Ortop Pol. 2005; 70(1): 33-37
 19. Koczewski P., Shadi M. Chirurgiczne leczenie niedoboru wzrostu o różnej etiologii metodą Ilizarowa. [Surgical treatment of short stature of different etiology by Ilizarov method]. Pediatric Endocrynology, Diabetes and Metabolism. 2007, 13, 3, 143-146.
 20. Shadi M., Koczewski P. Wydłużenie kości ramiennej z zastosowaniem dystraktorów monolateralnych u chorych z achondroplazją. [Humeral lengthening with a monolateral external fixator in achondroplasia] Pediatric Endocrynology, Diabetes and Metabolism. 2007, 13, 3, 121-124.
 21. Ostiak W, Koczewski P. Dolegliwości bólowe u chorych leczonych metodą stabilizacji zewnętrznej [Pain intensity in patients treated by the external fixation]. Chir Narz Ruchu Ortop Pol. 2009; 74(4): 228-32.
 22. Koczewski P., Shadi M. Korekcja zniekształceń kończyn dolnych u chorych z dysplazjami kostnymi z zastosowaniem stabilizatorów zewnętrznych. [Lower limb deformities treatment with external fixators in patients with bone dysplasias] Post. Rehab. 2011; 25 (1): 5-10.
 23. Koczewski P., Kotwicki T., Shadi M., Tomaszewski M,  Atypowa postać hemimelii strzałkowej – ubytek promienia centralnego [Atypical fibula hemimelia – intermediate ray deficiency] Ortopedia, Traumatologia i Rehabilitacja 2008; 10, Supl 2, 52-53.
 24. Shadi M., Koczewski P., Tomaszewski M,  Aplazja kości strzałkowej – protokół wydłużenia [Fibula hemimelia – protocol of lengthening treatment] Ortopedia, Traumatologia i Rehabilitacja 2008; 10, Supl 2, 114.
 25. Koczewski P., Shadi M. Analiza czynników wpływających na indeks wydłużenia u chorych leczonych metodą Ilizarowa [Lengthening index analysis in patients treated with Ilizarov method] Ortopedia, Traumatologia i Rehabilitacja 2008; 10, Supl 2, 53-54.
 26. Ostiak W., Napiontek M., Koczewski P. Analiza zakresu ruchu stawu kolanowego u pacjentów leczonych metodą stabilizacji zewnętrznej [Knee ROM analysis in patients treated by external fixation] Postępy Rehabilitacji Advances in Rehabilitation 2009; 23,2: 101 – 102.
 27. Ostiak W., Koczewski P. Dolegliwości bólowe u chorych leczonych metodą stabilizacji zewnętrznej [Pain ailments in patients treated by external fixation] Postępy Rehabilitacji Advances in Rehabilitation 2009; 23,2: 199 – 200.
 28. Shadi M., Koczewski P. Kompleksowe leczenie wrodzonego stawu rzekomego goleni z zastosowaniem przeszczepu okostnej i stabilizacji śródszpikowe [Complex treatment of congenital pseudarthrosis of the tibia with periosteal grafting and intramedullary fixation] – Postępy Nauk Medycznych. 2012; 6: 523-529.
 29. Fryzowicz A., Koczewski P. Ocena skuteczności leczenia nierówności kończyn dolnych metodami blokowania chrząstek wzrostowych. [Efficacy Of The Treatment Of The Leg Length Discrepancy With Epiphysiodesis] – Postępy Nauk Medycznych. 2012; 6: 508-515.
 30. Koczewski P., Shadi M. Podkrętarzowa osteotomia skracająca kości udowej z zespoleniem śródszpikowym w leczeniu nierówności kończyn dolnych. [Lower limb inequality treatment with subtrochanteric femoral shortening osteotomy fixed with intramedullary nail.] Pol Orthop Traumatol 2012; 77(1): 65-71.  ICID: 883447
 31. Koczewski P., Fryzowicz A. Metoda Phemistera w leczeniu nierówności kończyn dolnych – krytyczna analiza wyników [Phemister Epiphysiodesis in Leg Length Inequality Treatment – evaluative outcome analysis] Ortopedia, Traumatologia i Rehabilitacja 2013 15(6): 315-323. ICID: 1073830
 32. Koczewski P., Shadi M. Czynniki przebudowy regeneratu kostnego w osteogenezie dystrakcyjnej. [Factors influencing bone regenerate healing in distraction osteogenesis]. Ortop Traumatol Rehabil 2013; 15(6):591-599.
 33. Koczewski P., Zaklukiewicz A., Rotter I. Osteotomia skracająca podkrętarzowa kości udowej ze stabilizacją blaszką I śrubami w leczeniu nierówności kończyn dolnych. [Leg length discrepancy treatment with subtrochanteric osteotomy and blade plate fixation]. Ortop Traumatol Rehabil 2014; 16(4): 371-380.
 34. Piotr Sauer, Marta Drążkowska, Paweł Koczewski, Marek Jóźwiak, Milud Shadi, Tomasz Boruszak, Wojciech Koczewski. Projekt konstrukcji manipulatora rehabilitacyjnego uwzględniającego ruch osi obrotu stawu kolanowego. [Design of rehabilitation manipulator, which takes into account the movement of the axis of rotation of the knee] Med. Robot. Rep. 2014; 3: 32-38.
 35. P. Sauer, M. Drążkowska, K. Kozłowski, B. Krysiak, J. Majchrzak, D. Pazderski, M. Jóźwiak, P. Koczewski, M. Shadi: Robotic-enhanced rehabilitation of patients with Ilizarov apparatus: preliminary study. W: Mobile Service Robotics. Proceedings of the 17th International Conference on Climbing and Walking Robots and the Support Technologies for Mobile Machines. [Poznan, Poland, 21-23 July 2014]. Red. Krzysztof Kozłowski, Mohammad O. Tokhi, Gurvinder S. Virk. Singapore : World Scientific Publishing, 2014; 547-555.
 36. A. Fryzowicz, L. B. Dworak, P. Koczewski Prophylaxis of medial compartment gonarthrosis in varus knee – current state of knowledge. Archives of Medical Science: 83 January 2016.
 37. Krzysztof Wachal, Paweł Koczewski, Marcin Gabriel, Wojciech Kociemba. Isolated internal carotid artery dissection in a long-distance runner. Wideochir. Tech. Małoinwaz: 2016 : Vol. 11, nr 4, s. 304-308.
 38. Paweł Koczewski, Milud Shadi, Michał Walczak. Nowa strategia leczenia wrodzonych wad ubytkowych kończyn dolnych. Rekonstrukcja stawu biodrowego, kolanowego i skokowo-goleniowego technikami “superhip”, “superknee” i “superankle”. [The new strategy for treating congenital deficits of lower limbs. Reconstruction of the hip, knee and ankle using the techniques of superhip, superknee and superankle.]: Prakt. Ortop. Traum.: 2016, nr 4, s. 16-20
 39.  Milud Shadi, Paweł Koczewski, Michał Walczak. Rekonstrukcja stawu biodrowego (superhip) w nowej strategii leczenia wrodzonych wad ubytkowych kończyn dolnych.
  Tytuł angielski: Hip joint reconstruction (superhip) in the new strategy of congenital lower limb deficiences treatment.  Prakt. Ortop. Traum.: 2017, nr 1, s. 36-38, 40-41.
 40.  Milud Shadi, Piotr Janusz, Paweł Koczewski, Michał Walczak, Joanna Kraśny, Tomasz Kotwicki. Skin necrosis after SUPERknee procedure – typical versus modified surgical approach.: J. Med. Sci.: 2019 : Vol. 88, nr 2, s. 75-81.

Sprawozdanie ze zjazdu, konferencji

 1. Koczewski P. Sprawozdanie z udziału w IV Konferencji ASAMI International w Kyoto (Japonia) Chir Narz Ruchu Ortop Pol. 2007; 72(1): 80-81.

 

Prace opublikowane w czasopismach zagranicznych

 1. Czubak J., Shadi M., Koczewski P. Dynamic ultrasound evaluation of the femoral anteversion – an interobserver study. The Journal of Japanese Society of Orthopedics Ultrasonics 1994, 6; 1: 37-40.
 2. Koczewski P., Napiontek M. Perthes disease or late avascular necrosis after developmental dislocation of the hip. Acta Orthop Scand 2001; 72 (4): 331-334.
 3. Koczewski P., Shadi M., Napiontek M. Foot lengthening using the Ilizarov device: The transverse tarsal joint resection versus osteotomy. J Pediatr Orthop Part B. 2002; 11 (1): 68-72.
 4. Koczewski P, Shadi M, Kotwicki T, Tomaszewski M, Korbel K. Intermediate ray deficiency-a new type of lower limb hypoplasia. Skeletal Radiol. 2013; 42 (3): 377-383.
 5. Koczewski P. Valgus slipped capital femoral epiphysis – subcapital growth plate orientation analysis. J Pediatr Orthop B. 2013; 22(6): 548-52.
 6. Krzysztof Wachal; Pawel Koczewski; Marcin Gabriel; Wojciech Kociemba. Isolated internal carotid artery dissection in a long-distance runner. In: Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques, Vol 11, Iss 4, Pp 304-308 (2016); Termedia Publishing House, 2016.
 7. Małgorzata Eliks, Wioleta Ostiak-Tomaszewska, Przemysław Lisiński, Paweł Koczewski.
  Tytuł: Does structural leg-length discrepancy affect postural control? Preliminary study. BMC Musculoskelet. Disord.: 2017 : Vol. 18, art. 346, [s. 1-7].
 8. Milud Shadi, Bartosz Musielak, Paweł Koczewski, Piotr Janusz. Humeral lengthening in patients with achondroplasia and in patients with post-septic shortening: comparison of procedure efficiency and safety. Int. Orthop.2018 : Vol. 42, nr 2, s. 419-426.
 9. Shadi, Milud; Janusz, Piotr; Koczewski, PaweŇā; Walczak, MichaŇā; KraŇõny, Joanna; Kotwicki, Tomasz.Skin necrosis after SUPERknee procedure — typical versus modified surgical approach. Journal of Medical Science , 2019, p75-81, 7p.
 10. Musielak BJ; Shadi M; Kubicka AM; Koczewski P; Rychlik M; Premakumaran P; J√≥Ňļwiak M, Is acetabular dysplasia and pelvic deformity properly interpreted in patients with congenital femoral deficiency? A 3D analysis of pelvic computed tomography. Journal of children’s orthopaedics [J Child Orthop], ISSN: 1863-2521, 2020 Oct 01; Vol. 14 (5), pp. 364-371.

Rozdziały książek

 1. Koczewski P. Metoda Ilizarowa i zastosowanie stabilizatorów zewnętrznych. [Ilizarov method and external fixator application – review.] Pamiętnik PTOiTr z okazji 90-lecia Ortopedii Poznańskiej.  Poznań 2003, 195-196.
 2. Koczewski P. Młodzieńcze złuszczenie głowy kości udowej in: “Wiktora Degi Ortopedia i Rehabilitacja” pod red. W. Marciniaka i A. Szulca PZWL, 2003 ISBN 83-200-2823-X (str. 211-219) Rozdział. 17.3.
 3. Koczewski P., Marciniak W., Shadi M. Nierówność kończyn dolnych i zastosowanie metody Ilizarowa w ortopedii in: “Wiktora Degi Ortopedia i Rehabilitacja” pod red. W. Marciniaka i A. Szulca PZWL, 2003 ISBN 83-200-2823-X (465-495) Rozdział 63.
 4. Koczewski P.  Zaburzenia osi kończyn dolnych i zasady ich korekcji. in: “Wiktora Degi Ortopedia i Rehabilitacja” pod red. W. Marciniaka i A. Szulca PZWL, 2003 ISBN 83-200-2823-X (496-504) Rozdział 64.
 5. Milud Shadi, Paweł Koczewski. Biodro szpotawe dziecięce. [Infantile coxa vara.] W: Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja. Wybrane zagadnienia z zakresu chorób i urazów narządu ruchu dla studentów i lekarzy. Red. nauk.: Jacek Kruczyński, Andrzej Szulc. Warszawa : Wydaw. Lek. PZWL, 2015; 553-554,
 6. Paweł Koczewski.: Biologia zrostu kostnego. Zaburzenia zrostu kostnego.[Biology of bone union. Disturbances of bone union.] W: Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja. Wybrane zagadnienia z zakresu chorób i urazów narządu ruchu dla studentów i lekarzy. Red. nauk.: Jacek Kruczyński, Andrzej Szulc. Warszawa : Wydaw. Lek. PZWL, 2015; 89-91,
 7. Paweł Koczewski, Waldemar Woźniak, Wojciech Strzyżewski.: Młodzieńcze złuszczenie głowy kości udowej.: [Slipped capital femoral epiphyses.] W: Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja. Wybrane zagadnienia z zakresu chorób i urazów narządu ruchu dla studentów i lekarzy. Red. nauk.: Jacek Kruczyński, Andrzej Szulc. Warszawa : Wydaw. Lek. PZWL, 2015; 581-584.
 8. Milud Shadi, Paweł Koczewski.: Wrodzony niedorozwój uda. W: Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja. Wybrane zagadnienia z zakresu chorób i urazów narządu ruchu dla studentów i lekarzy. Red. nauk.: Jacek Kruczyński, Andrzej Szulc. Warszawa : Wydaw. Lek. PZWL, 2015; 555-558
 9. Paweł Koczewski.: Wzrost kości. [Bone growth] W: Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja. Wybrane zagadnienia z zakresu chorób i urazów narządu ruchu dla studentów i lekarzy. Red. nauk.: Jacek Kruczyński, Andrzej Szulc. Warszawa : Wydaw. Lek. PZWL, 2015; 83-84.
 10. Paweł Koczewski Zaburzenia metabolizmu tkanki kostnej. Osteoporoza. [Bone metabolism disturbances. Osteoporosis.] W: Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja. Wybrane zagadnienia z zakresu chorób i urazów narządu ruchu dla studentów i lekarzy. Red. nauk.: Jacek Kruczyński, Andrzej Szulc. Warszawa : Wydaw. Lek. PZWL, 2015; 85-88
 11. Paweł Koczewski, Milud Shadi, Leszek Romanowski.: Zaburzenia osi i nierówność kończyn. Metoda Ilizarowa. [Axis disorders and limb inequality. Ilizarov technique.] W: Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja. Wybrane zagadnienia z zakresu chorób i urazów narządu ruchu dla studentów i lekarzy. Red. nauk.: Jacek Kruczyński, Andrzej Szulc. Warszawa : Wydaw. Lek. PZWL, 2015; 269-287.

Rozprawa doktorska

 1. Koczewski P. Promotor: Marciniak W. Losy tzw. “zdrowego” stawu biodrowego u chorych z jednostronnym młodzieńczym złuszczeniem głowy kości udowej. [“Healthy” hip in slipped capital femoral epiphysis]. Ph.D study. University of Medical Sciences of Poznań – 2000.

Prace przedstawione na konferencjach krajowych

 1. Koczewski P., Shadi M., Napiontek M., Wczesne wyniki leczenia deformacji końsko-szpotawej o różnej etiologii z użyciem instrumentarium Ilizarowa. [Early results of clubfoot treatment with the use of Ilizarov method.] XXXI Symposium PTOiTr. Lublin, 1996.
 2. Shadi M., Koczewski P. Metodyka postępowania i wyniki leczenia operacyjnego przykurczu mięśni pośladkowych ze szczególnym uwzględnieniem roli czynnościowego opatrunku gipsowego. [The management and results of the operative treatment of gluteal muscles fibrosis with particular aspects of the functional plaster cast application.] XXXI Symposium PTOiTr. Lublin, 1996.
 3. Koczewski P., Shadi M., Napiontek M., Trwałość korekcji w leczeniu deformacji stóp z użyciem instrumentarium Ilizarowa z osteotomiami. [Maintenance of correction in foot deformities treatment with the use of Ilizarov method.] XI International Conference A.S.A.M.I. – Poland, Polanica Zdrój 18-20.06.1998. s. 94-95
 4. Napiontek M., Koczewski P., Shadi M., Musielak D., Schmidt G., Krytyczna analiza postępowania diagnostycznego i leczniczego u dzieci z przemijającym zapaleniem stawu biodrowego. [Critical analysis of diagnosis and treatment of transient hip synovitis.] XXXII Meeting PTOiTr. Łódź,1998.
 5. Koczewski P. Zasady korekcji zaburzeń osiowych kończyn dolnych z zastosowaniem metody Ilizarowa. [Axial deviations treatment with the use of Ilizarov method.] PTOiTr Poznan 06.03.1999.
 6. Shadi M., Koczewski P., Napiontek M., Zastosowanie metody Ilizarowa w leczeniu następstw ropnego zapalenia stawu biodrowego i kolanowego u noworodków i niemowląt. [Ilizarov method treatment of late sequele of neonatal septic arthritis.] Seminarium Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, Miedzeszyn 3-5.06.1999.
 7. Koczewski P., Shadi M., Napiontek M., Marciniak W. Powikłania wydłużania uda przy zastosowaniu aparatu Ilizarowa w modyfikacji włoskiej. [Problems, obstacles and complications of femoral lengthening with the use of Italian modification of the Ilizarov device.] XII International Conference A.S.A.M.I. – Poland, Zakopane 24-25.09.1999. s.30-31.
 8. Koczewski P., Shadi M., Napiontek M., Marciniak W. Ustawienie stawu kolanowego i skokowo-goleniowego podczas wydłużania goleni metodą Ilizarowa – problem stabilizacji sąsiednich stawów. [Position of the knee and foot during lower leg lengthening – joint stabilization.] XII International Conference A.S.A.M.I. – Poland, Zakopane 24-25.09.1999. s. 100-101.
 9. Shadi M., Koczewski P., Napiontek M., Marciniak W. Zastosowanie metody Ilizarowa w leczeniu następstw ropnego zapaleniu stawu biodrowego i kolanowego u noworodków i niemowląt. [Ilizarov method treatment of late sequele of neonatal septic arthritis of the hip and knee.] XII Conference A.S.A.M.I. – Poland, Zakopane 24-25.09.1999. s. 103-104.
 10. Koczewski P., Shadi M., Napiontek M. Leczenie niskiego wzrostu metodą Ilizarowa. [Results of surgical short stature treatment.] – XIII International Symposium A.S.A.M.I. Sulejów – Poland 5-7.10.2000. s.8.
 11. Koczewski P., Shadi M., Napiontek M. (współpraca: Dorman T., Faflik J., Grzegorzewski A., Jasiewicz B., Kącki W., Kucharski R., Niedzielski K., Synder M., Tęsiorowski M., Zarzycka M., Żarek S. Leczenie niskiego wzrostu metodą Ilizarowa – Zbiorcza analiza z 5 ośrodków. [Short stature treatment by lower limb lengthening – multicenter study from five centers.] – XIII International Symposium A.S.A.M.I. Sulejów – Poland 5-7.10.2000. s.5.
 12. Koczewski P., Shadi M., Napiontek M. Leczenie stawów rzekomych kończyn dolnych przy pomocy aparatu Ilizarowa. [Lower limb pseudoarthroses treatment with the use of Ilizarov external fixators.] XXXIII Meeting PTOiTr – Kraków 21-23.09.2000.s. 274.
 13. Koczewski P., Shadi M., Napiontek M. Leczenie stawów rzekomych kończyn dolnych przy pomocy aparatu Ilizarowa. [Lower limb pseudoarthroses treatment with the use of Ilizarov external fixators.] – XIII International Symposium A.S.A.M.I. Sulejów – Poland- 5-7.10.2000.
 14. Koczewski P. Taktyka postępowania w chirurgicznym leczeniu niedoboru wzrostu. [Strategy for surgical treatment of short stature]  XIII International Symposium A.S.A.M.I. – Poland – Sulejów – 5-7.10.2000.
 15. Koczewski P., Shadi M., Napiontek M. Leczenie stawów rzekomych kończyn dolnych przy pomocy aparatu Ilizarowa – doniesienie wstępne. [Lower limb pseudoarthroses treatment with the use of Ilizarov external fixators.] – 2 Wielkopolskie Sympozjum Chirurgii Urazowej – Poznań- 12-13.10.2000.
 16. Koczewski P., Napiontek M. Choroba Perthesa czy późne zaburzenia odżywcze głowy kości udowej po rozwojowym zwichnięciu stawu biodrowego. [Perthes disease or late avascular necrosis after DDH.] Łódź Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej. 14-17.06.2001. s.38.
 17. Koczewski P. Młodzieńcze złuszczenie głowy kości udowej. Losy tzw. “zdrowego” stawu biodrowego u chorych z jednostronnym młodzieńczym złuszczeniem głowy kości udowej. [Slipped capital femoral epiphysis – diagnosis and treatment.] Zebranie PTOiTr. Poznan 17.03.2001.
 18. Koczewski P., Shadi M., Napiontek M. Zastosowanie metody Ilizarowa w leczeniu zniekształceń stóp. [Ilizarov method in correction of foot deformities.] – Zebranie PTOiTr. Poznan 23.03.2002
 19. Shadi M., Koczewski P., Napiontek M. Leczenie typu II wg Achterman-Kalamchi aplazji kości strzałkowej z zastosowaniem metody Ilizarowa. [Treatment of Achterman-Kalamchi type II fibular hemimelia with Ilizarov method.] XIV International Symposium A.S.A.M.I. – Poland Kościerzyna – 16-18.05.2002. poz I-3.
 20. Koczewski P., Shadi M., Napiontek M. Leczenie zniekształceń stóp z zastosowaniem metody Ilizarowa. [Correction of foot deformities with the use of Ilizarov distraction method.] XIV International Symposium A.S.A.M.I. – Poland Kościerzyna – 16-18.05.2002. poz. I-1.
 21. Koczewski P. Zastosowanie metody dystrakcyjnej Ilizarowa w leczeniu obustronnej aplazji piszczeli – opis przypadku. [Bilateral tibial hemimelia treatment with the use of Ilizarov external fixator – case report.] XIV International Symposium A.S.A.M.I. – Poland Kościerzyna – 16-18.05.2002.
 22. Koczewski P., Shadi M., Napiontek M. Leczenie zniekształceń stóp z zastosowaniem metody Ilizarowa. [Correction of foot deformities with the use of Ilizarov distraction method.] 19-21.09.2002 Bydgoszcz
 23. Koczewski P. Walczak M., Idzior M., Malkowski M. Deformacja “pistol grip” (rękojeści pistoletu) w etiologii “idiopatycznych” zmian zwyrodnieniowych stawów biodrowych. [Pistol grip deformity in idiopathic coxarthrosis] Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr – Rzeszów – 12-14.06.2003.
 24. Koczewski P. Etiologia, patogeneza, diagnostyka kliniczna i obrazowa oraz współczesne poglądy na temat stabilizacji jednostronnej i obustronnej w młodzieńczym złuszczeniu głowy kości udowej. Referat programowy. [Etiopathogenesis and diagnosis in slipped capital femoral epiphysis – current review of prophylactic pinning] Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr – Rzeszów – 12-14.06.2003. s. 25-30.
 25. Koczewski P. Radiologiczne czynniki ryzyka drugostronnego złuszczenia u chorych z jednostronnym młodzieńczym złuszczeniem głowy kości udowej. [Radiological risk factors of contralateral slip in patients with unilateral slipped capital femoral epiphysis] Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr – Rzeszów – 12-14.06.2003.
 26. Koczewski P. Repozycja przemieszczonej nasady w leczeniu niestabilnego młodzieńczego złuszczenia głowy kości udowej. [Closed reduction of unstable slipped capital femoral epiphysis – results of treatment] Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr – Rzeszów – 12-14.06.2003.
 27. Koczewski P. Osteotomia podgłowowa szyjki kości udowej w leczeniu młodzieńczego złuszczenia głowy kości udowej. [Subcapital osteotomy in treatment of severe slipped capital femoral epiphysis] Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr – Rzeszów – 12-14.06.2003.
 28. Napiontek M., Koczewski P., Shadi M. Osteotomia nadkostkowa przez chrząstkę wzrostową w leczeniu następstw jej uszkodzenia. Doniesienie wstępne. [Transphyseal supramaleolar osteotomy in treatment of ankle axial deformities – a preliminary report] Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr – Rzeszów – 12-14.06.2003. s. 91-92.
 29. Koczewski P. Zastosowanie kliniczne analizy laboratoryjnej chodu w ortopedii. [Gait analysis in orthopaedics – review]. 27.06.2003 – Komorniki – Seminarium Naukowe: Aspekty funkcjonalne spastyczności – diagnostyka i leczenie.
 30. Koczewski P. Inne zastosowanie toksyny botulinowej typu A w ortopedii. [Botulin toxin application in orthopaedics]. 27.06.2003 – Komorniki – Seminarium Naukowe: Aspekty funkcjonalne spastyczności – diagnostyka i leczenie.
 31. Koczewski P., Shadi M. Dobór taktyki leczenia stawów rzekomych kończyn dolnych metodą Ilizarowa. [Strategies of lower limb pseudoarthrosis treatment with Ilizarov method] – XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa ASAMI – Wrocław – 25-27.09.2003.
 32. Koczewski P., Urban F., Jóźwiak M., Idzior M., Walczak M. Możliwości zastosowania analizy kinetycznej chodu z zastosowaniem platform dynamograficznych u chorych leczonych metodą Ilizarowa – doniesienie wstępne. [Possibilities of gait kinetic analysis in patients treated with Ilizarov method – the preliminary report] – XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa ASAMI – Wrocław – 25-27.09.2003.
 33. Koczewski P., Shadi M. Plastyka aparatu wyprostnego kolana w leczeniu tzw. przykurczu wyprostnego jako powikłania wydłużania uda. [Plasty of knee extension apparatus in the treatment of “extension contracture” after femoral lengthening] – XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa ASAMI – Wrocław – 25-27.09.2003.
 34. Koczewski P., Urban F. Analiza sił reakcji podłoża na różnych etapach leczenia metodą Ilizarowa u chorych z nierównością kończyn dolnych. XXXV Zjazd Naukowy PTOiTr Szczecin 15-18.09.2004. Ortop Traum Rehab 2004 Vol.6 supl 1, s. 118-119.
 35. Shadi M., Koczewski P. Korekcja następstw złamań kości długich kończyn dolnych z zastosowaniem metody Ilizarowa. XXXV Zjazd Naukowy PTOiTr Szczecin 15-18.09.2004. Ortop Traum Rehab 2004 Vol.6 supl 1, s. 86.
 36. Koczewski P., Shadi M. Leczenie stawów rzekomych kończyn dolnych z zastosowaniem stabilizatorów zewnętrznych. XXXV Zjazd Naukowy PTOiTr Szczecin 15-18.09.2004. Ortop Traum Rehab 2004 Vol.6 supl 1, s. 79-80.
 37. Koczewski P., Shadi M. Artrodeza stawu kolanowego i skokowo-goleniowgo z zastosowaniem stabilizatorów zewnętrznych. [Knee and ankle joint arthrodesis using external fixator]. XVI Międzynarodowa Konferencja Towarzystwa Badań i Stosowania Metody Ilizarowa. Poznań, 6-7 V 2005. s. 21-22.
 38. Koczewski P., Shadi M. Korekcje deformacji osiowych kończyn dolnych z zastosowaniem monolateralnych stabilizatorów zewnętrznych. [Correction of lower limb axial deviation with monolateral external fixators]. XVI Międzynarodowa Konferencja Towarzystwa Badań i Stosowania Metody Ilizarowa. Poznań, 6-7 V 2005. s. 31-32.
 39. Ostiak W., Napiontek M., Koczewski P., Shadi M. Możliwości funkcjonalne i jakość życia pacjentów w czasie leczenia metodą Ilizarowa – próba zastosowania nowej skali OFC i skali życia. [Functioning and health-related quality of life of patients during the treatment by the Ilizarov method – trial of use the Functional Assessment of Patients (FAP) scale and the quality of life scale. Preliminary report.] XVI Międzynarodowa Konferencja Towarzystwa Badań i Stosowania Metody Ilizarowa. Poznań, 6-7 V 2005. s. 47-48.
 40. Shadi M., Koczewski P., Tomaszewski M. Ocena dokładności i trwałości korekcji zaburzeń osiowych kości udowej na tle uszkodzenia chrząstki wzrostowej u chorych leczonych metodą Ilizarowa przed zakończeniem wzrostu. [Evaluation of correction accuracy and permanency of femoral axial deformity due to growth-palate injury in patient treated with Ilizarov technique before end of growth]. XVI Międzynarodowa Konferencja Towarzystwa Badań i Stosowania Metody Ilizarowa. Poznań, 6-7 V 2005. s. 43-44.
 41. Shadi M., Koczewski P. Taktyka leczenia stawów rzekomych septycznych kończyn dolnych z zastosowaniem aparatu Ilizarowa. [The treatment strategy of lower limb infected non-union using Ilizarov technique]. XVI Międzynarodowa Konferencja Towarzystwa Badań i Stosowania Metody Ilizarowa. Poznań, 6-7 V 2005. s. 35-36.
 42. Koczewski P., Ławniczak D. Wpływ wielkości dystrakcji oraz innych wybranych parametrów na ruch w stawie kolanowym w procesie wydłużania uda metodą Ilizarowa. [Influence of distraction magnitude and other selected parameters on knee ROM during femur lengthening on the Ilizarov technique]. XVI Międzynarodowa Konferencja Towarzystwa Badań i Stosowania Metody Ilizarowa. Poznań, 6-7 V 2005. s. 39-40.
 43. Shadi M, Koczewski P. Zastosowanie dystraktorów monolateralnych w wydłużaniu kości ramiennej. [Humerus lengthening by monolateral external fixator]. XVI Międzynarodowa Konferencja Towarzystwa Badań i Stosowania Metody Ilizarowa. Poznań, 6-7 V 2005. s. 29-30.
 44. Koczewski P, Shadi M. Zwichnięcie stawów biodrowego i kolanowego jako powikłanie wydłużania uda metodą Ilizarowa. [Hip and knee joints dislocation as a complication of femoral lengthening with Ilizarov technique]. XVI Międzynarodowa Konferencja Towarzystwa Badań i Stosowania Metody Ilizarowa. Poznań, 6-7 V 2005. s. 15-16.
 45. Koczewski P., Shadi M. Taktyka leczenia stawów rzekomych goleni z zastosowaniem metody Ilizarowa. [The treatment strategy of lower limb pseudoarthroses using Ilizarov technique].  III Jesień Ortopedyczna, Tleń 30.09. – 02.10. 2005. 
 46. Shadi M., Koczewski P. Kompleksowe leczenie stawów rzekomych septycznych z zastosowaniem metody Ilizarowa. [Complex treatment of infected nonunions using Ilizarov method]. III Jesień Ortopedyczna, Tleń 30.09. – 02.10. 2005.
 47. Koczewski P., Shadi M. Taktyka leczenia stawów rzekomych kończyn dolnych metodą Ilizarowa [Ilizarov method in pseudoarthrosis – treatment strategy] XXXVI Zjazd Naukowy PTOiTr Katowice, 28-30.09.2006 Chir Narz Ruchu 2006; 71(5): 346-348.
 48. Shadi M., Koczewski P. Kompleksowe leczenie stawów rzekomych septycznych z zastosowaniem stabilizatorów zewnętrznych [Complex treatment of septic pseudoarthrosis using external fixation] XXXVI Zjazd Naukowy PTOiTr Katowice, 28-30.09.2006 Chir Narz Ruchu 2006; 71(5): 351-352.
 49. Koczewski P., Shadi M., Ławniczak D. Korekcja zniekształceń osiowych kończyn dolnych u dzieci i młodzieży z zastosowaniem monolateralnych stabilizatorów zewnętrznych, XVII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr Międzyzdroje, 24-26.05.2007
 50. Koczewski P., Shadi M. Wydłużenie uda metodą Ilizarowa w skrajnych ubytkach bliższego końca kości udowej bez stabilizacji stawu biodrowego – prezentacja dwóch przypadków XVII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr Międzyzdroje, 24-26.05.2007
 51. Koczewski P., Shadi M., Jóźwiak M, Koch A. Wydłużanie i korekcje osi kończyn dolnych w chorobie Olliera XVII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr Międzyzdroje, 24-26.05.2007
 52. Shadi M., Koczewski P. Wydłużenie kości ramiennej z zastosowaniem dystraktorów monolateralnych u chorych z achondroplazją XVII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr Międzyzdroje, 24-26.05.2007
 53. Shadi M., Koczewski P., Aleksander Koch, Marek Napiontek Plastyka stropu wg Staheli w leczeniu defektu pokrycia głowy kości udowej XVII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr Międzyzdroje, 24-26.05.2007
 54. Koczewski P., Shadi M. Artrodeza stawów kończyn dolnych z zastosowaniem metody Ilizarowa XVII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr Międzyzdroje, 24-26.05.2007
 55. Shadi M., Koczewski P., Napiontek M. Leczenie rekonstrukcyjne w aplazji i hipoplazji kości piszczelowej z zastosowaniem metody Ilizarowa XVII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr Międzyzdroje, 24-26.05.2007
 56. Ostiak W., Koczewski P., Shadi M., Napiontek M. Ocena stopnia ograniczenia czynności życia codziennego pacjentów w trakcie leczenia metodą stabilizacji zewnętrznej XVII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr Międzyzdroje, 24-26.05.2007
 57. Koczewski P., Shadi M. Chirurgiczne leczenie niedoboru wzrostu o różnej etiologii metodą Ilizarowa [Surgical treatment of short stature of different etiology by Ilizarov metod] VI Konferencja Naukowa, Postępy w ocenie zaburzeń rozwoju fizycznego, 02.06.2007 Warszawa
 58. Shadi M., Koczewski P. Wydłużenie kości ramiennej z zastosowaniem dystraktorów monolateralnych u chorych z achondroplazją [Humeral lengthening with monolateral external fixator In achondroplasia] VI Konferencja Naukowa, Postępy w ocenie zaburzeń rozwoju fizycznego, 02.06.2007 Warszawa
 59. Koczewski P., Shadi M., Napiontek M. Problemy techniczne dystrakcji miejsca osteotomii w korekcji zniekształceń stóp metodą Ilizarowa [Technical problems in distraction of osteotomy site during correction of foot deformity with Ilizarov technique] XVII Międzynarodowa Konferencja Towarzystwa Badań i Stosowania Metody Ilizarowa – ASAMI. Zakopane, 4-6 IV 2008. s. 1.
 60. Koczewski P., Shadi M. Proste wydłużenie uda przy zwichniętym stawie biodrowym jako alternatywa osteotomii podpórczej Schanza [Simple femur lengthening with associated hip luxation as an alternative to Schanz pelvic support osteotomy] XVII Międzynarodowa Konferencja Towarzystwa Badań i Stosowania Metody Ilizarowa – ASAMI. Zakopane, 4-6 IV 2008. s. 1.
 61. Koczewski P. Stabilizatory zewnętrzne w korekcji dwusegmentowych deformacji kończyn dolnych [Simultaneous femoral and tibial deformity correction with external fixation] XVII Międzynarodowa Konferencja Towarzystwa Badań i Stosowania Metody Ilizarowa – ASAMI. Zakopane, 4-6 IV 2008. s. 1.
 62. Koczewski P., Shadi M. Korekcje zniekształceń kończyn dolnych u chorych z dysplazjami kostnymi z zastosowaniem stabilizatorów zewnętrznych [Lower limb deformities treatment with external fixators in patients with bone dysplasias] XVII Międzynarodowa Konferencja Towarzystwa Badań i Stosowania Metody Ilizarowa – ASAMI. Zakopane, 4-6 IV 2008. s. 1.
 63. Shadi M., Koczewski P. Wolny przeszczep okostnej w leczeniu niepowodzeń metody Ilizarowa we wrodzonym stawie rzekomym goleni – doniesienie wstępne [Periosteal grafting in congenital pseudoarhrosis- early results] XVII Międzynarodowa Konferencja Towarzystwa Badań i Stosowania Metody Ilizarowa – ASAMI. Zakopane, 4-6 IV 2008. s. 1.
 64. Shadi M., Koczewski P., Tomaszewski M. Zespół ciasnoty przedziałów powięziowych (ZCPP) goleni jako powikłanie stosowania  stabilizatorów zewnętrznych [Lower limb compartment syndrome – a possible complication of external fixation] XVII Międzynarodowa Konferencja Towarzystwa Badań i Stosowania Metody Ilizarowa – ASAMI. Zakopane, 4-6 IV 2008. s. 1.
 65. Ostiak W., Koczewski P. Poziom dolegliwości bólowych u chorych leczonych  metodą stabilizacji zewnętrznej [Pain intensity in patients treated by the external fixation method] XVII Międzynarodowa Konferencja Towarzystwa Badań i Stosowania Metody Ilizarowa – ASAMI. Zakopane, 4-6 IV 2008. s. 1.
 66. Koczewski P., Ławniczak D., Shadi M. Późne powikłania septyczne związane z implantami u chorych leczonych stabilizatorami zewnętrznymi [Late pin track infection after external fixation] XVII Międzynarodowa Konferencja Towarzystwa Badań i Stosowania Metody Ilizarowa – ASAMI. Zakopane, 4-6 IV 2008. s. 1.
 67. Koczewski P., Shadi M. Analiza czynników wpływających na indeks wydłużenia u chorych leczonych metodą Ilizarowa [Lengthening index analysis in patients treated with Ilizarov metod] 10 – 13 09. 2008 XXXVII Zjazd PTOiTr. Poznań; Ortop. Traum. Rehab. 2008 Vol. 10, Suppl 2, 53-54. Abstrakt 87.
 68. Shadi M., Koczewski P., Tomaszewski M,  Aplazja kości strzałkowej – protokół wydłużenia [Fibular hemimelia – protocol of lengthening treatment] 10 – 13. 09. 2008; XXXVII Zjazd PTOiTr. Poznań; Ortop. Traum. Rehab. 2008 Vol. 10, Suppl 2, 114. Abstrakt 185.
 69. Koczewski P., Kotwicki T., Shadi M., Tomaszewski M,  Atypowa postać hemimelii strzałkowej – ubytek promienia centralnego [Atypical fibula hemimelia – intermediate ray deficiency] 10 – 13. 09. 2008; XXXVII Zjazd PTOiTr. Poznań; Ortop. Traum. Rehab. 2008 Vol. 10, Suppl 2, 52-53. Abstrakt 86.
 70. Koczewski P., Shadi M. Ocena efektywności procesu osteogenezy dystrakcyjnej u dzieci leczonych metodą Ilizarowa [Effectiveness of distraction osteogenesis in patients treated with Ilizarov metod] 28-30.05.2009 XIX Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr – Łódź. Abstract book p. 63.
 71. Ostiak W., Napiontek M., Koczewski P. Analiza zakresu ruchu stawu kolanowego u pacjentów leczonych metodą stabilizacji zewnętrznej [Knee ROM analysis in patients treated by external fixation] I Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji i Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii „Rehabilitacja Polska” Warszawa. Post. Rehab. Advances in Rehabilitation 2009, 23; 101 – 102.
 72. Ostiak W., Koczewski P. Dolegliwości bólowe u chorych leczonych metodą stabilizacji zewnętrznej [Pain ailments in patients treated by external fixation] I Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji i Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii „Rehabilitacja Polska” Warszawa. Post. Rehab. Advances in Rehabilitation 2009, 23; 199 – 200.
 73. Shadi M., Koczewski P. Uszkodzenia chrząstek wzrostowych – referat programowy, XIII Zjazd Polskich Chirurgów Dziecięcych 23-26.09.2009, Wisła.
 74. Koczewski P., Shadi M. Stabilizacja zewnętrzna w złamaniach kości piszczelowej i udowej – referat programowy – II Warsztaty praktycznego postępowania w polytraumie oraz obrażeniach miednicy i kończyn dolnych u dorosłych i u dzieci.  29-31.01 i 5-7.02.2010, Wąsowo
 75. Koczewski P., Shadi M. Stabilizacja zewnętrzna w leczeniu stawów rzekomych – referat programowy – II Warsztaty praktycznego postępowania w polytraumie oraz obrażeniach miednicy i kończyn dolnych u dorosłych i u dzieci.  29-31.01 i 5-7.02.2010, Wąsowo
 76. Koczewski P. Leczenie następstw urazów (zrost nieprawidłowy) z zastosowaniem stabilizatorów zewnętrznych – referat programowy – II Warsztaty praktycznego postępowania w polytraumie oraz obrażeniach miednicy i kończyn dolnych u dorosłych i u dzieci.  29-31.01 i 5-7.02.2010, Wąsowo
 77. Shadi M. Koczewski P. Kompleksowe leczenie stawów rzekomych septycznych z zastosowaniem stabilizatorów zewnętrznych – referat programowy – II Warsztaty praktycznego postępowania w polytraumie oraz obrażeniach miednicy i kończyn dolnych u dorosłych i u dzieci.  29-31.01 i 5-7.02.2010, Wąsowo
 78. Shadi M., Koczewski P. Stabilizacja zewnętrzna w leczeniu złamań stawowych – referat programowy – II Warsztaty praktycznego postępowania w polytraumie oraz obrażeniach miednicy i kończyn dolnych u dorosłych i u dzieci.  29-31.01 i 5-7.02.2010, Wąsowo
 79. Koczewski P., Shadi M. Korekcje zniekształceń kończyn dolnych u chorych z dysplazjami kostnymi z zastosowaniem stabilizatorów zewnętrznych – IX Konferencja Naukowa, Postępy w ocenie zaburzeń rozwoju fizycznego, 14.05.2010 Warszawa Pediatr. Endocr. Diabet.Metab. 2010; 16 Supl. 2 s.21.
 80. Shadi M., Koczewski P. Zaburzenia wzrostu kości długich kończyn jako następstwa uszkodzenia chrząstek wzrostowych – IX Konferencja Naukowa, Postępy w ocenie zaburzeń rozwoju fizycznego, 14.05.2010 Warszawa Pediatr. Endocr. Diabet.Metab. 2010; 16 Supl. 2 s.42-43.
 81. Piotr Sauer, Krzysztof Kozłowski, Marek Jóźwiak, Jarosław Majchrzak, Tomasz Jedwabny, Krystian Klimowski, Paweł Koczewski, Milud Shadi, Rafał Hejna. Projekt manipulatora rehabilitacyjnego stawu kolanowego dla pacjentów z aparatem Ilizarowa – XI Krajowa Konferencja Robotyki 09-12.09.2010, Karpacz.
 82. Koczewski P., Shadi M. Zwichnięcie i podwichnięcie stawu kolanowego jako powikłanie wydłużenia uda metodą Ilizarowa – XVIII Konferencja Naukowa ASAMI – 04 – 06.11.2010 Krasiczyn
 83. Koczewski P., Shadi M. Analiza czynników wpływających na indeks wydłużenia u chorych leczonych metodą Ilizarowa – XVIII Konferencja Naukowa ASAMI – 04 – 06.11.2010 Krasiczyn
 84. Koczewski P., Shadi M. Osteotomia skracająca podkrętarzowa kości udowej z zespoleniem gwoździem śródszpikowym ryglowanym w leczeniu nierówności kończyn dolnych – analiza wyników leczenia – XVIII Konferencja Naukowa ASAMI – 04 – 06.11.2010 Krasiczyn
 85. Shadi M., Koczewski P. Zastosowanie transportu wewnętrznego w leczeniu rozległych ubytków kostnych kości piszczelowej – XVIII Konferencja Naukowa ASAMI – 04 – 06.11.2010 Krasiczyn
 86. Shadi M., Koczewski P. Ostre wydłużenie skrócenia IV kości śródstopia – XVIII Konferencja Naukowa ASAMI – 04 – 06.11.2010 Krasiczyn
 87. Paweł Koczewski, Milud Shadi, Anna Fryzowicz Powikłania wydłużania kończyn dolnych metodą Ilizarowa- analiza 454 wydłużeń. [Complications of lower limb lengthening – analysis of 454 cases] – XIX Konferencja Naukowa Towarzystwa Badań i Stosowania Metody Ilizarowa ASAMI – Poland –- 01-02.06.2012 Poznań s. 26-27.
 88. Paweł Koczewski, Milud Shadi, Artrodiataza stawu biodrowego w leczeniu skrajnie ciężkich postaci martwicy głowy kości udowej – analiza 3 przypadków. [Artrodiatasis of the hip in severe femoral head osteonecrosis – 3 cases presentation] – XIX Konferencja Naukowa Towarzystwa Badań i Stosowania Metody Ilizarowa ASAMI – Poland –- 01-02.06.2012 Poznań s. 30-31.
 89. Wioleta Ostiak, Roma Krzymińska-Siemaszko, Paweł Koczewski Funkcjonowanie i jakość życia po wydłużaniu w obrębie kończyn dolnych metodą Ilizarowa – wyniki odległe. [Functioning and heath-related quality of life after lengthening by the Ilizarov method of the lower limb– long-term results] – XIX Konferencja Naukowa Towarzystwa Badań i Stosowania Metody Ilizarowa ASAMI – Poland –- 01-02.06.2012 Poznań s. 18-19.
 90. Milud Shadi, Paweł Koczewski Kompleksowe leczenie wrodzonego stawu rzekomego goleni z zastosowaniem przeszczepu okostnej i stabilizacji śródszpikowej. [Complex treatment of tibial congenital pseudarthrosis with periosteal grafting and IM fixation] – XIX Konferencja Naukowa Towarzystwa Badań i Stosowania Metody Ilizarowa ASAMI – Poland –- 01-02.06.2012 Poznań s. 37.
 91. Shadi M., Koczewski P. Leczenie hipoplazji kości piszczelowej z zastosowaniem metody Ilizarowa – prezentacja przypadku. [Tibial hemimelia treatment with Ilizarov method – case report] – XIX Konferencja Naukowa Towarzystwa Badań i Stosowania Metody Ilizarowa ASAMI – Poland –- 01-02.06.2012 Poznań s. 28.
 92. Paweł Koczewski, Anna Fryzowicz Oś mechaniczna uda w relacji do topografii miednicy – przyczynek do analizy fotometrycznej osi kończyn dolnych. [Mechanical axis of the femur in relation to pelvis topography – contribution to photometric analysis of the lower limb axis] – XIX Konferencja Naukowa Towarzystwa Badań i Stosowania Metody Ilizarowa ASAMI – Poland –- 01-02.06.2012 Poznań s. 24-25.
 93. Milud Shadi, Paweł Koczewski Powikłane złamanie kostki przyśrodkowej – prezentacja przypadku. [Complicated medial malleolus fracture – case report] – XIX Konferencja Naukowa Towarzystwa Badań i Stosowania Metody Ilizarowa ASAMI – Poland –- 01-02.06.2012 Poznań s. 29.
 94. Koczewski P., Fryzowicz A., Shadi M. Przegląd metod leczenia wrodzonego stawu rzekomego goleni w Szpitalu Ortopedycznym W. Degi w latach 1950 – 2011. – Analiza wyników leczenia 36 przypadków. [Review of different treatment modalities in congenital pseudarthrosis of tibia – analysis of 36 cases treated in Dega Hospital between 1950 – 2011] – XIX Konferencja Naukowa Towarzystwa Badań i Stosowania Metody Ilizarowa ASAMI – Poland –- 01-02.06.2012 Poznań s. 33-34.
 95. Koczewski P., Shadi M. Wysokie osteotomie piszczeli ze stabilizacją zewnętrzną w leczeniu wczesnej gonartrozy [High tibial osteotomies with external fixation in early gonarthrosis treatment] – XIX Konferencja Naukowa Towarzystwa Badań i Stosowania Metody Ilizarowa ASAMI – Poland –- 01-02.06.2012 Poznań s. 12-13.
 96. Koczewski P. Strategia leczenia stawów rzekomych [Strategy of nonunion treatment] – XIX Konferencja Naukowa Towarzystwa Badań i Stosowania Metody Ilizarowa ASAMI – Poland –- 01-02.06.2012 Poznań
 97. Koczewski P. Atypowa postać młodzieńczego złuszczenia głowy kości udowej z przemieszczeniem w kierunku koślawości. XXIII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, 23-25 maja 2013, Katowice – Ustroń.
 98. Koczewski P., Shadi M. Leczenie pozapalnych skróceń i deformacji osiowych kończyn dolnych z zastosowaniem stabilizatorów zewnętrznych. XXIII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, 23-25 maja 2013, Katowice – Ustroń.
 99. Shadi M., Koczewski P. Kompleksowe leczenie wrodzonego stawu rzekomego goleni z zastosowaniem przeszczepu okostnej i stablizacji śródszpikowej. XXIII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, 23-25 maja 2013, Katowice – Ustroń.
 100. Koczewski P. Shadi M. Wysoka osteotomia piszczeli stabilizowana fiksatorem monolateralnym w leczeniu wczesnej gonartrozy Jesień Ortopedyczna 19-21 września 2013 Gniew
 101. Sauer P., Kordasz M., Koczewski P., Jóźwiak M. Metoda opisu ruchu w stawie kolanowym w płaszczyźnie strzałkowej na podstawie zdjęć rentgenowskich. XVIII Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biochemicznej. 10-12 października 2013, Gdańsk.
 102. Fryzowicz Anna, Dworak Lechosław, Murawa Michał, Koczewski Paweł The role of e physiotherapist in medial compartment of the knee joint overloading prophylaxis among people with varus alignment in a biomechanical perspective International Day of Physiotherapy 4 czerwca 2014 Poznań
 103. Koczewski P., Fryzowicz A. Photometry as an objective method for clinical assessment of frontal plane lower limb alignment International Day of Physiotherapy 4 czerwca 2014 Poznań
 104. Shadi M., Koczewski P. Wydłużanie i korekcja osi w hemimelii strzałkowej typu II. – XX Konferencja Naukowa Towarzystwa Badań i Stosowania Metody Ilizarowa ASAMI – Poland –- 13-15.11.2014 Uniejów.
 105. Koczewski P., Fryzowicz A. Leczenie nierówności kończyn dolnych metodą epifizjodezy wg. Phemistera – czy to już historia< – XX Konferencja Naukowa Towarzystwa Badań i Stosowania Metody Ilizarowa ASAMI – Poland –- 13-15.11.2014 Uniejów.
 106. Koczewski P. Shadi M. Leczenie pozapalnych skróceń i deformacji osiowych kończyn dolnych z zastosowaniem stabilizatorów zewnętrznych – XX Konferencja Naukowa Towarzystwa Badań i Stosowania Metody Ilizarowa ASAMI – Poland –- 13-15.11.2014 Uniejów.
 107. Shadi M., Koczewski P. Rekonstrukcja stawu skokowego u chorych z wrodzonym brakiem – doniesienie wstępne. – XX Konferencja Naukowa Towarzystwa Badań i Stosowania Metody Ilizarowa ASAMI – Poland –- 13-15.11.2014 Uniejów.
 108. Koczewski P. Shadi M. Zaklukiewicz A. Osteotomia skracająca podkrętarzowa kości udowej – porównanie dwóch metod stabilizacji wewnętrznej. XX Konferencja Naukowa Towarzystwa Badań i Stosowania Metody Ilizarowa ASAMI – Poland –- 13-15.11.2014 Uniejów.
 109. Koczewski P, Shadi M., Fryzowicz A. Leczenie operacyjne nierówności kończyn dolnych – porównanie dwóch metod skracających kończynę. 23.05.2015 PPOS Zakopane.
 110. Shadi M., Koczewski P. Wydłużanie i korekcja osi w hemimelii strzałkowej typu II. 23.05.2015 PPOS Zakopane.
 111. Sauer P., Koczewski P., Krysiak B., Pazderski D., Majchrzak J., Shadi M. Koncepcja kompaktowego, przenośnego systemu rehabilitacyjnego dla stawu kolanowego XVII Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. 17-20 czerwca 2015, Poznań.
 112. Koczewski P. Lower limb axial deformities assessment – wykład na zaproszenie. Warsaw Limb Reconstruction Symposium  1-st Polish-Turkish Meeting 19.09.2015. Otwock.
 113. Koczewski P. Kiedy medycyna laboratoryjna potrzebna jest ortopedzie? Konferencja naukowo-szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej Oddział w Poznaniu „Problemy narządu ruchu – aspekty laboratoryjne” 27-28 października 2016 – Szamotuły.
 114. P.Koczewski, M.Shadi Leczenie pozapalnego skrócenie I deformacji osi z użyciem stabilizatorów zewnętrznych – 11.05.2017 Wrocław.
 115. P.Koczewski, M.Shadi Powikłania w wydłużaniu metodą Ilizarowa i strategia ich rozwiązywania. – 11.05.2017 Wrocław.
 116. P.Koczewski, M.Shadi. Korekcja deformacji kończyn u pacjentów z dysplazją kości z użyciem metody Ilizarowa – 11.05.2017 Wrocław.
 117. M.Shadi, P.Koczewski, B.Musielak Kompleksowe leczenie stawu rzekomego piszczeli z przeszczepem okostnej i stabilizacji  śródszpikowej – 11.05.2017 Wrocław.
 118. M.Shadi, P.Koczewski, B.Musielak, P.Janusz Wydłużanie ramienia u pacjentów z achondroplazją i pozapalnym skróceniem: porównanie skuteczności i bezpieczeństwa leczenia – 11.05.2017 Wrocław.
 119. M.Shadi, P.Koczewski, B.Musielak Czy rekonstrukcja kostki bocznej zapewnia stabilny staw skokowy u pacjentów z aplazją kości strzałkowej? – 11.05.2017 Wrocław.
 120. Koczewski P., Walczak M., Shadi M. Jednoczesne zastosowanie stabilizatorów TSF i MRS z modyfikacją mechanizmu zawiasowego kolana. II Otwockie Sympozjum Rekonstrukcji Kończyn – Otwock, 22.06.2018.
 121. Koczewski P. Fibular hemimelia (FH) – strategia leczenia II Otwockie Sympozjum Rekonstrukcji Kończyn – Otwock, 22.06.2018.
 122. P. Koczewski, M. Jóźwiak, Fitbone motorised nail for femoral lengthening – preliminary report. Osteosynthese International. 6-8.09. 2018. Poznań.
 123. Shadi M., Koczewski P. Janusz P., Jóźwiak M., Kotwicki T. Kompleksowe leczenie wrodzonych deformacji kończyn u dzieci. 20.09.2018r. 42 Zjazd PTOiTr, Kraków

Prace przedstawione na konferencjach zagranicznych

 1. Czubak J., Shadi M., Koczewski P. Dynamic ultrasound evaluation of the femoral anteversion – an interobserver study. 3rd Congress of the International Society for the Development of Ultrasonography in the Locomotor Apparatus. Kyoto, Japan, April 14-16, 1994 s. 27.
 2. Napiontek M., Koczewski P. Pinning in situ and subtrochanteric corrective osteotomy as one stage procedure in the treatment of slipped capital femoral epiphysis. 14th EPOS Meeting, Brussels, Belgium 1995. s. 149.
 3. Jóźwiak M., Pietrzak Sz., Tobjasz F., Koczewski P. The epidemiology and clinical manifestation of hamstring muscles shortening. 14th EPOS Meeting, Brussels, Belgium 1995. s. 89
 4. Shadi M., Koczewski P. The management and results of the operative treatment of gluteal muscles fibrosis with particular aspects of the functional plaster cast application. 15-th EPOS Meeting, Prague, Czech 1996.s. 61.
 5. Koczewski P., Shadi M., Napiontek M., Foot lengthening – an important goal in treatment of severe clubfoot deformity using Ilizarov distraction osteotomies. 16th EPOS Meeting, Heidelberg/Manheim, Germany 1997. s. 61.
 6. Koczewski P., Napiontek M., Perthes disease after developmental dislocation of the hip. 18th EPOS Meeting, Göteborg, 1999. s.E8.
 7. Koczewski P., Shadi M., Napiontek M. Knee motion after femoral lengthening with Ilizarov device. 19-th EPOS Meeting, – Milano, Italy 05-08.04.2000. s. C5.
 8. Koczewski P. Femoral lengthening with Ilizarov device – problem of adjacent joints. Orthopaedic Summer School “From Childhood to Adulthood” ORTON Orthopaedic Hospital, Invalid Foundation – Helsinki, Finland 31.07.-04.08.2000.
 9. Koczewski P., Shadi M. “Healthy” hip in unilateral slipped capital femoral epiphysis. 21st  EPOS Meeting – Istambul, Turkey. 17-20.04.2002. s. 83-84.
 10. Shadi M., Koczewski P. Femoral anteversion measured by ultrasound in gluteal fibrosis. 21st  EPOS Meeting – Istambul, Turkey. 17-20.04.2002. s. 164-165.
 11. Koczewski P. Radiological hip measurements as a predicting factors of contralateral slip in unilateral slipped capital femoral epiphysis. 22nd EPOS Meeting – London. 02-05.04.2003. s.102.
 12. Koczewski P., Walczak M., Idzior M., Malkowski M. Pistol grip deformity – sign of idiopathic coxarthrosis or asymptomatic slipped capital femoral epiphysis – 23rd EPOS Meeting – 31.03. – 3.04. 2004, Geneva, Switzerland. S.111.
 13. Koczewski P., Shadi M., Napiontek M. Complications of limb lengthening in short stature a multicenter study – 23rd EPOS Meeting – 31.03. – 3.04. 2004, Geneva, Switzerland. s. 182.
 14. Koczewski P. Reduction of epiphyseal displacement and fixation in the treatment of unstable slipped capital femoral epiphysis. 24th EPOS Meeting – 6-9. 04.2005, Palma de Mallorca, Spain. O33.
 15. Shadi M., Koczewski P., Tomaszewski M. Evaluation of correction accuracy and permanency of femoral axial deformity due to growth plate injury in patient treated with Ilizarov technique before end of growth. 4th Meeting of A.S.A.M.I. International 11-14.10.2006, Kyoto, Japan.
 16. Koczewski P., Ławniczak D. Influence of distraction magnitude and other selected parameters on knee ROM during femur lengthening with Ilizarov frame. 4th Meeting of A.S.A.M.I. International 11-14.10.2006, Kyoto, Japan.
 17. Shadi M., Koczewski P.  Humerus lengthening by monolateral external fixator. 4th Meeting of A.S.A.M.I. International 11-14.10.2006, Kyoto, Japan.
 18. Koczewski P., Shadi M. Plasty of knee extension apparatus in the treatment of “extension contracture” after femoral lengthening. 4th Meeting of A.S.A.M.I. International 11-14.10.2006, Kyoto, Japan.
 19. Koczewski P., Shadi M. Ilizarov method in pseudoarthrosis – treatment strategy. II World Congress of External Fixation, Cairo, Egypt. 16 – 20 X 2007.
 20. Shadi M., Koczewski P.  Complex treatment of lower limb infected non-union using external fixators. II World Congress of External Fixation, Cairo, Egypt. 16 – 20 X 2007.
 21. Koczewski P., Shadi M. Jóźwiak M., Koch A. Lengthening and axial correction of lower limb in Ollier disease. II World Congress of External Fixation, Cairo, Egypt. 16 – 20 X 2007.
 22. Koczewski P., Shadi M., Ławniczak D. Lower limb axial deformity correction in children and juveniles with monolateral external fixators. II World Congress of External Fixation, Cairo, Egypt. 16 – 20 X 2007.
 23. Shadi M., Koczewski P.  Tomaszewski M. Compartment syndrom as a complication of lower limb axial correction with external fixators – case presentation. II World Congress of External Fixation, Cairo, Egypt. 16 – 20 X 2007.
 24. Ostiak W., Koczewski P., Shadi M., Napiontek M. Quality of life restrictions during  treatment by external fixation. II World Congress of External Fixation, Cairo, Egypt. 16 – 20 X 2007.
 25. Koczewski P., Shadi M. Jóźwiak M., Koch A. Lengthening and axial correction of lower limb in Ollier disease 27-th Annual Meeting of EPOS Warsaw, Poland 9-12.04.2008
 26. Koczewski P., Kotwicki T., Shadi M., Tomaszewski M. Atypical fibular hemimelia – intermediate ray deficiency      – 5th International Meeting of ASAMI International, St. Petersburg, Russia, 28-30. 05. 2008.
 27. Shadi M., Koczewski P., Tomaszewski M. Fibular hemimelia – protocol of lengthening treatment – 5th International Meeting of ASAMI International, St. Petersburg, Russia, 28-30. 05. 2008.
 28. Koczewski P., Shadi M. Lower limb deformities treatment with external fixators in patients with bone dysplasias – 5th International Meeting of ASAMI International, St. Petersburg, Russia, 28-30. 05. 2008.
 29. Koczewski P., Shadi M., Ławniczak D. Late pin track infection after external fixation – 5th International Meeting of ASAMI International, St. Petersburg, Russia, 28-30. 05. 2008.
 30. Shadi M., Koczewski P. Periosteal grafting in congenital pseudoarthrosis – early results – 5th International Meeting of ASAMI International, St. Petersburg, Russia, 28-30. 05. 2008.
 31. Koczewski P. Simultaneous femoral and tibial deformity correction with external fixation – 5th International Meeting of ASAMI International, St. Petersburg, Russia, 28-30. 05. 2008.
 32. Ostiak W., Koczewski P. Pain intensity in patients treated by the external fixation  method. – 5th International Meeting of ASAMI International, St. Petersburg, Russia, 28-30. 05. 2008.
 33. Koczewski P., Shadi M. Lower limb arthrodesis using Ilizarov frame – 6th International Meeting of ASAMI International, 16 – 19. 06.2010, Cairo, Egypt
 34. Koczewski P. Ilizarov method in foot deformities treatment – referat programowy – 6th International Meeting of ASAMI International, 16 – 19. 06.2010, Cairo, Egypt
 35. Koczewski P., Shadi M., Napiontek M. Foot deformity correction with Ilizarov technique with osteotomies– 6th International Meeting of ASAMI International, 16 – 19. 06.2010, Cairo, Egypt
 36. Koczewski P., Shadi M., Ławniczak D. Monolateral external fixators in pediatric lower limb axial deformity correction – 6th International Meeting of ASAMI International, 16 – 19. 06.2010, Cairo, Egypt
 37. Shadi M., Koczewski P. Complex treatment of tibial congenital pseudoarhrosis with periosteal grafting and IM fixation – 6th International Meeting of ASAMI International, 16 – 19. 06.2010, Cairo, Egypt
 38. Shadi M., Koczewski P. Infected non-union treatment with external fixators – 6th International Meeting of ASAMI International, 16 – 19. 06.2010, Cairo, Egypt
 39. Ostiak W., Koczewski P., Shadi M., Napiontek M., Krzymińska R. Health-related quality of life after treatment by the external fixation of the lower limb – long term results – 3rd World Congress on External Fixation, 20 – 22. 10. 2010, Barcelona, Spain s. 187.
 40. Ostiak W., Koczewski P., Shadi M., Napiontek M., Krzymińska R. Restrictions on activities of daily living (ADL) after treatment by the external fixation – long term results – 3rd World Congress on External Fixation, 20 – 22. 10. 2010, Barcelona, Spain s. 188.
 41. Koczewski P., Shadi M. Femoral lengthening with unstable hip – 3rd World Congress on External Fixation, 20 – 22. 10. 2010, Barcelona, Spain
 42. Koczewski P., Shadi M. Knee dislocation as a complication of femoral lengthening – 3rd World Congress on External Fixation, 20 – 22. 10. 2010, Barcelona, Spain
 43. Koczewski P., Shadi M. Lengthening index analysis in patients treated with Ilizarov method – 3rd World Congress on External Fixation, 20 – 22. 10. 2010, Barcelona, Spain
 44. Shadi M., Koczewski P. Acute lengthening of short IV metatarsal bone – 3rd World Congress on External Fixation, 20 – 22. 10. 2010, Barcelona, Spain
 45. Shadi M., Koczewski P. Complications of lengthening in fibular hemimelia – 3rd World Congress on External Fixation, 20 – 22. 10. 2010, Barcelona, Spain
 46. Koczewski P. Femoral lengthening with luxated hip joint. 06-09.06.2012 – 7th International Meeting of ASAMI International & BR Saloniki Grecja
 47. Koczewski P. Axial corrections using monolateral external fixation 06-09.06.2012 – 7th International Meeting of ASAMI International & BR Saloniki Grecja
 48. Koczewski P. Pseudarthrosis treatment strategy 06-09.06.2012 – 7th International Meeting of ASAMI International & BR Saloniki Grecja
 49. Koczewski P., Shadi M. Complications of the lower limb Ilizarov lengthening 16-20.09.2014; 8-th ASAMI International Meeting Goa, Indie.
 50. Shadi M., Koczewski P. Lengthening and deformity correction in type II fibular hemimelia. 16-20.09.2014; 8-th ASAMI International Meeting Goa, Indie.
 51. Koczewski P. Complications of Ilizarov lengthening and their solution strategy – guest lecture –  ASAMI Japan Meeting (Japanese Association for Orthopaedic Reconstruction and Ilizarov Method – JORIM) 26.09.2015. Kanazawa, Japan.
 52. Koczewski P, Shadi M. Postseptic LLD and axial deformity treatment using external fixation Combined ILLRS & ASAMI International  Meeting 4.11.2015, Miami, USA.
 53. Koczewski P, Shadi M. Shortening methods in LLD treatment – Phemister epiphysiodesis vs. shortening osteotomy. Combined ILLRS & ASAMI International  Meeting 4.11.2015, Miami, USA.
 54. Koczewski P, Fryzowicz A. Photometry as an objective method for clinical assessment of frontal plane lower limb alignment. Combined ILLRS & ASAMI International  Meeting 4.11.2015, Miami, USA.
 55. Milud Shadi, Bartosz Musielak, Paweł Koczewski, Does the lateral malleolus reconstruction provide a stable ankle joint in patients with fibular hemimelia?  EPOS/POSNA Combined Meeting Barcelona, 3-6.May 2017.
 56. Milud Shadi, Bartosz Musielak, Paweł Koczewski, Complex treatment of pseudoarthosis of the tibia with the periosteal grafting and intramedullary fixation. EPOS/POSNA Combined Meeting Barcelona, 3-6.May 2017.
 57. Anna Fryzowicz, Pawel Koczewski, Michal Murawa, Jaroslaw Kabacinski, Lechoslaw Dworak Is static measure of frontal plane knee alignment reliable in deciding about surgical realignment in young active women with varus knee? 3.09.2017 3-rd World OrthoReCon ILLRS&ASAMI Congress, Lisbon, Portugal – ePoster No.474
Scroll Up